نوشته شده توسط : مهران

عناصر پراهمیت در طراحی نمای ساختمان

یکی از عناصر حائز اهمیت در نمای ساختمان، ورودی است که محل و طراحی آن به شکل مستقیمی بر نقش و عملکرد ساختمان مؤثر است.
در ورودی نیز یکی از مهم¬ترین عناصری است که می¬توان به‌عنوان یک نشانه در ساختمان آن را در نظر گرفت و به مفهوم گذر از فضای عمومی خارجی و ورود به فضای خصوصی داخلی خواهد بود.
اما به دلایل اقتصادی که سازندگان در سطوح ساخته‌شده داخلی دارند، اغلب ورودی¬ها با فضای کمی ساخته¬وپرداخته می¬شوند.
سرمایه¬گذاران ساختمانی هم صرفاً بر روی رعایت ضوابط ضروری طراحی ساختمان تأکید می¬کنند.
زمانی که ورودی وسایل نقلیه به پارکینگ با ورودی خود ساختمان یکی باشد، آنگاه بیشترین مشکل پیدا می¬شود و در این حالت است که اگر فردی وارد شود فقط یک باریکه¬ای کنار دیوار برایش باقی خواهد ماند.

 


گاهی نیز ورودی یک ساختمان با تجمل زیادی است که باعث دگرگونی در عملکرد ساختمان خواهد شد.
نکته مهم در توجیه عملکرد و شکل ساختمان، تناسب ورودی و حجم ساختمان است.
طبقه همکف ساختمان به‌عنوان بخشی که اتصال به زمین دارد یا کف پیاده¬رو است، در معرض دید قرار خواهد گرفت که اهمیت ویژه¬ای را زندگی شهری را خواهد داشت.
به همین خاطر نمای ساختمان در این نقطه از ساختمان اهمیت بالایی داشته و مصالح مورداستفاده در این نقطه باید بادوام¬تر و مستحکم¬تر از سایر نقاط ساختمان باشد تا عابر با نگاه به نمای ساختمان احساس ثبات کند.
اما در ساختمان¬هایی که طبقه همکف به‌صورت تجاری اداره می¬شود، به دلیل تغییرات دکوراسیون واحدهای تجاری که مدام در حال اعمال شدن است، باعث می¬شود ساختمان شخصیت ثابت خود را ازدست‌داده و نمای ساختمان دیگر چهره شناخته‌شده‌ی ثابتی را نداشته باشد.
در ساختمان، تراس¬ها یک چشم¬انداز جدید نسبت به فضاهای بیرونی هستند. بالکن¬ها نیز نباید دارای یک تصویر موقتی باشند که بیننده با دیدن آن، تصور به جدایی آن از ساختمان داشته باشد.
لبه بام حدومرز نمای ساختمان و آسمان است و انتهای نما را ازنظر بصری، بام می¬دانند. بام را می¬توان پوسته¬ای در نظر گرفت که بر سر ساختمان کشیده¬ایم لذا نمی¬شود که لبه بام با دیگر قسمت¬ها در آسمان دارای تفاوت باشد.
ظاهر و صورت ساختمان، مهم¬ترین رکن هر ساختمانی است که در برابر دید هر عابر یا سایر افراد غیر استفاد¬ه¬کننده آن ساختمان، خودنمایی می¬کند.
همان‌طور که در بالا عنوان کردیم، نمای ساختمان ایجادکننده نمای شهری است اما به دلیل ضعف در قوانین در بین طراح